Km2.jpg
การจัดการความรู้ (KM ครั้งที่ 2/2558) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

thumIMG_4009.jpg
ประกาศเจตนารมณ์
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

thumIMG_3981.jpg
การจัดการความรู้ (KM ครั้งที่ 1/2558)
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

Clip_2.jpg
ประกาศเจตนารมณ์
 : ผู้บันทึกข้อมูล