scan1.jpg
การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

used.JPG
คู่มือประชาชน
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

Clip_5.jpg
การขายทอดตลาดบ้านพักสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงครามพร้อมรื้อถอน
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

IMG_thum.jpg
การจัดการความรู้ (KM ครั้งที่ 2/2558) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม
 : ผู้บันทึกข้อมูล