km3_thum.jpg
การจัดการเรียนรู้ (KM ครั้งที่ 3)
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

House1.jpg
ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

IMG_5091thum.jpg
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสร้างห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

Clip_6.jpg
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 : ผู้บันทึกข้อมูล