Clip_5.jpg
การขายทอดตลาดบ้านพักสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงครามพร้อมรื้อถอน
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

IMG_thum.jpg
การจัดการความรู้ (KM ครั้งที่ 2/2558) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

thumIMG_4009.jpg
ประกาศเจตนารมณ์
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

thumIMG_3981.jpg
การจัดการความรู้ (KM ครั้งที่ 1/2558)
 : ผู้บันทึกข้อมูล